วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   ประชุม อกศจ.บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2561 เจ้าของเรื่อง แสงจันทร์  ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเจียร ทองนุ่น
09.30 น.   พลเอก กัมปนาถ รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าของเรื่อง ธนากร มอบ ผอ.กลุ่มลูเสือแทน  ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเจียร ทองนุ่น