วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   ประชุมการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2561 รอบที่2 เจ้าของเรื่อง เรวดี สุขเสนา  ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเจียร ทองนุ่น
  ประธานพิธีเปิดการประกวดร้องเพลง  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด)  นายเจียร ทองนุ่น