วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
  ประธานพิธีเปิดงานโรงเรียนชะอวด  โรงเรียนชะอวด  นายเจียร ทองนุ่น