วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00 น.   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) พ.ศ.2562-2564  ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเจียร ทองนุ่น