วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-12.00 น.   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เจ้าของเรื่องศิริพร เข้าร่วมประชุมด้วย  ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเจียร ทองนุ่น
13.00 น.   ประชุมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะและประกวดผลงานนักเรียนเนื่องในเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเจียร ทองนุ่น