วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   ประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้)ของศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2563 ศธจ.นศ เข้าร่วมประชุม  โรงแรมทวินโลตัส  นายเจียร ทองนุ่น
08.30 น.   โครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 22/2561 มอบ ผอ.ลูกเสือแทน  ห้องศูนย์ปฏิบัติการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเจียร ทองนุ่น