วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30 น.   รายงานตัวผู้สอบบรรจุ ครูผู้ช่วยเพื่อเลือกสถานศึกษา เจ้าของเรื่องบุคคล  โรงละคร อบจ.  นายเจียร ทองนุ่น
09.00 น.   ประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้)ของศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2563 มอบ ผอ.กลุ่มเอกชนแทน  โรงแรมทวินโลตัส  นายเจียร ทองนุ่น