วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
10.30น.   ร่วมกิจกรรม "การเดินเข้าหาประชาชนเพื่อรับฟังความเดือดร้อนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยกลไกแบบบูรณาการ" ทิพย์พวัน ชูหนู รักษาราชการ  ลานจอดรถ ศาลากลาง หลังใหม่  นายเจียร ทองนุ่น
  ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ศธจ.) เจ้าของเรื่อง อภิสรา มีนิ่ม  ม.ราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล  นายเจียร ทองนุ่น