วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3/2561 เจ้าของเรื่อง ปัทมา  ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเจียร ทองนุ่น
13.30 น.   ประชุม อกศจ.บริหารราชการเชิงยุทธ์ศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 เจ้าของเรื่อง ชัยยศ  ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเจียร ทองนุ่น