กรุณาเลือกแบบรายงานที่ต้องการ
      การเปิด-ปิดโรงเรียน/สถานศึกษา หน่วยงาน
      รายงานสถานการณ์ (รายวัน)
      การรายงานความเสียหายเบื้องต้น
      ประมวลภาพหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ