วันที่   30   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ห้องประชุม ศธจ.นศ.