วันที่   23   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมอนุพัฒน์ ห้องประชุม ศธจ.นศ.