วันที่   9   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - เชิญประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet คณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564 ห้องประชุม ศธจ.นศ.