วันที่   17   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมกรรมการทุนมูลนิธิฯช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาและนักเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ห้องประชุม ศธจ.นศ.