วันที่   5   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การพัฒนาวิทยะฐานะแบบ PA ผ่านระบบออนไลน์ ห้องประชุม ศธจ.นศ.