วันที่   19   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ห้องประชุม ศธจ.นศ.