วันที่   11   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การรายงานผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ห้องประชุม ศธจ.นศ.