วันที่   4   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2564) ห้องประชุม ศธจ.นศ.