วันที่   1   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - คณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ห้องประชุม ศธจ.นศ.
08.30 น. - 12.00 น.   - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ห้องประชุม ศธจ.นศ.